Pirkuma līguma paraugs

PIRKUMA LĪGUMS Nr.___

Rīgā

20__.gada __._____

SIA Car Sales Technologies, reģistrācijas nr.: 40103697580, tās klientu konsultants ………… personā, kurš darbojas pamatojoties uz Statūtiem, turpmāk – Pārdevējs, no vienas puses, un: ………… – ………… korespondences ………………., turpmāk – Pircējs, no otras puses, turpmāk tekstā abi kopā „Puses”, noslēdz sekojoša satura līgumu, turpmāk tekstā – Līgums:

1. Līguma priekšmets

1.1. Pārdevējs pārdod un Pircējs pērk, Pārdevējam piederošu transportlīdzekli, turpmāk – Automašīna:

Marka, Modelis: ……..
1. reģistrācijas gads: ……..
Dzinējs, pārnesumkārbas tips: ……..
Krāsa: ……..
VIN numurs: ……..
Nobraukums: …….. km

1.2. Pircējs apliecina, ka tas ir pilnīgi un vispusīgi iepazinies ar Automašīnas tehnisko un vizuālo stāvokli, gan bez, gan ar tehnisko ierīču un iekārtu palīdzību. Pircējs apliecina, ka Pārdevējs tam neliedza iespēju Automašīnas tehnisko stāvokli pārbaudīt Pircēja izvēlētā autoservisā. Pircējs apliecina, ka tas ir guvis pietiekamu priekštatu par Automašīnas tehnisko un vizuālo stāvokli un tas atbilst Pircēja vēlmēm un interesēm, un Pircējs apņemas šajā sakarā pret Pārdevēju necelt nekāda veida pretenzijas un neizvirzīt prasījumus.

1.3. Ņemot vērā Pircēja zināšanas par Automašīnu un tās tehnisko stāvokli, Puses vienojas, ka Automašīna tiek pārdota tāda, kāda tā ir, un nekādi tieši vai netieši apliecinājumi par Automašīnas tehnisko stāvokli Pircējam no Pārdevēja puses netiks sniegti.

1.4. Pārdevējs apliecina, ka tam ir tiesības Automašīnu pārdot, kā arī to, ka Automašīna nav ieķīlāta vai citādi apgrūtināta par labu trešajām personām.

2. Pirkuma maksa un samaksas kārtība

2.1. Puses vienojas, ka Automašīna tiek pārdota par Pušu nolīgtu cenu EUR 7000 septiņi tūkstoši  eiro un  00 centi), tai skaitā pievienotās vērtības nodoklis, turpmāk – Pirkuma maksa.

2.2. Pirkuma maksu Pircējs samaksā Pārdevējam ar bezskaidras naudas pārskaitījumu, 1(vienas)  dienas laikā no īpašumtiesību apliecības  parakstīšanas dienas, atbilstoši Pārdevēja izrakstītam rēķinam.

3. Līguma izpildes kārtība

3.1. Pārdevējs nodod Pircējam Automašīnu Pārdevēja reģistrētajā transportlīdzekļu tirdzniecības vietā Rīgā – Granīta ielā 2, Līguma noslēgšanas dienā.

3.2. Pārdevējs, vienlaicīgi ar īpašumtiesību apliecības parakstīšanu, nodod Pircējam Automašīnu ar tās atslēgām un tehnisko dokumentāciju.

3.3. Pircēja īpašuma tiesības uz Automašīnu pāriet ar brīdi, kad Automašīna reģistrēta VAS Ceļu satiksmes drošības direkcijā uz Pircēja vārda vai pircējs reģistrēts kā auto turētājs un Pircējs pilnā apmērā samaksājis Pārdevējam Pirkuma maksu.

4. Pušu atbildība

4.1. Puses atlīdzina viena otrai nodarītos tiešos zaudējumus, kas radušies Puses vainojamas darbības vai bezdarbības dēļ.

4.2. No šī Līguma noslēgšanas līdz tā nodošanai Pircēja valdījumā, visu risku par nejaušu gadījumu, ja sakarā ar to Automašīna iet bojā vai bojājas, nes Pircējs.

4.3. Par Līguma 2.2.punktā noteiktā maksājuma kavēšanu, Pircējs maksā kavējuma naudu Pārdevējam 0,5% (nulle komats pieci procenti) apmērā no kavētā maksājuma summas, par katru nokavēto dienu.

4.4. Puses apņemas neizpaust trešajām personām jebkādu Līguma izpildes gaitā iegūtu informāciju par otru Pusi un tās komercdarbību, klientiem un sadarbības partneriem.

5. Nepārvarama vara

Puses nav atbildīgas par Līguma saistību pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja tā iemesls ir nepārvaramas varas apstākļi, kurus  attiecīgā Puse nav varējusi ietekmēt un kurus nevarēja paredzēt, tai skaitā ugunsgrēks, plūdi, zemestrīce, stihiskas  nelaimes,  karš, kā arī valsts varas vai pārvaldes institūciju pieņemtie normatīvie akti, kas  Pusēm  traucē pildīt  Līgumu.  Šādā gadījumā saistību izpildes termiņš tiek pagarināts par laiku, kas vienāds ar iepriekš minēto apstākļu izraisīto Līguma saistību izpildes aizkavēšanos.

6. Atteikuma tiesības

6.1.Pircējs var atteikties no automašīnas 14 (četrpadsmit) dienu laikā no pirkuma līguma noslēgšanas dienas, izvēloties jebkuru citu SIA „MKR Capital” pārdošanā esošo automašīnu.

6.2. Automašīnu nav iespējams atgriezt ja:

  • Pārsniegtas 14 dienas no pirkuma līguma noslēgšanas.
  • Automašīna pārsniedz ……km nobraukuma ierobežojumus.
  • Automašīnai ir vizuāli vai tehniski defekti.

6.3. Automašīna tiek atgriezta par summu, kas norādīta pirkuma līgumā 2.1. punktā (Pārdevējs nesedz Pircēja izmaksas, kas saistītas ar reģistrāciju, tehnisko apskati, apdrošināšanu, līzinga vai ilgtermiņa nomas noformēšanu komisiju un līguma laušanas komisiju.  Pārdevējs nesedz Pircēja izmaksas, kas saistītas ar Automašīnas uzturēšanu vai labošanu.

7. Citi noteikumi

7.1. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas brīdī un ir spēkā līdz pilnīgai Pušu saistību izpildei.

7.2. Līgums var tikt izbeigts Pusēm par to rakstveidā vienojoties.

7.3. Pārdevējs tiesīgs vienpusēji atkāpties no Līguma, rakstveidā par to paziņojot Pircējam, ja Pircējs kavē Līguma 2.2.punktā noteiktā maksājuma veikšanu ilgāk kā 5 (piecas) dienas, vai citādi būtiski pārkāpj Līguma noteikumus.

7.4. Pārdevējs tiesīgs prasīt Pircējam atcēlēja līguma noslēgšanu, ja Pircējs neizpilda Līguma 3.3.punktā noteiktās prasības. Šādā gadījumā Pārdevējs tiesīgs paturēt samaksāto pirkuma maksu kā līgumsodu par saistību neizpildi.

7.5. Visi strīdi, kas rodas starp Pusēm šī Līguma sakarā, tiek risināti sarunu ceļā. Ja savstarpēja vienošanās netiek panākta, strīdi izšķirami Latvijas Republikas vispārējās jurisdikcijas tiesā, Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

7.6. Visi Līguma grozījumi un papildinājumi būs spēkā tikai tad, ja tie būs noformēti rakstiski un abu pušu pilnvaroto pārstāvju parakstīti.

7.7. Līgums sagatavots uz 2 (divām) lapām ar pielikumu uz 2 (divām lapām) un parakstīts 2 (divos) identiskos eksemplāros latviešu valodā, katrai Pusei pa vienam eksemplāram.